Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gelden de volgende definities.
Buro Mare: Buro Mare, kantoorhoudend aan de Geestbrugkade 35, 2281 CX te Rijswijk.
Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Diensten van Buro Mare afneemt, dan wel met wie Buro Mare een Overeenkomst aangaat of met wie Buro Mare in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Buro Mare en Cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle Overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van Buro Mare en Cliënt.

3. Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Buro Mare zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Buro Mare de acceptatie van een offerte schriftelijk bevestigt of uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden.

3.2 Offertes zijn slechts indicatief, opgesteld op basis van de bij het opstellen van de offerte bekende omstandigheden, en uitgaande van stipte medewerking door Cliënt. Buro Mare zal Cliënt zo spoedig als mogelijk informeren indien de overeengekomen werkzaamheden niet binnen de daarvoor in de offerte of anderszins gebudgetteerde hoeveelheid tijd kunnen worden verricht. Alsdan zal door Buro Mare voor het aldus gerealiseerde meerwerk worden gedeclareerd op basis van de overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, zijn gebruikelijke tarieven (op aanvraag verkrijgbaar).

4. Uitvoering van Overeenkomsten

4.1 Buro Mare zal de overeengekomen Diensten naar beste kunnen verrichten. Cliënt zal aan Buro Mare stipt alle medewerking verlenen.

4.2 In geval van overmacht is Buro Mare niet aansprakelijk voor schade zijdens Cliënt wegens het niet, ontijdig of onjuist voltooien van overeengekomen Diensten door Buro Mare. Onder overmacht in deze zin wordt in elk geval verstaan ziekte of anderszins arbeidsongeschiktheid van de door Buro Mare voor de Overeenkomst ingeschakelde persoon. Buro Mare zal zich er in zodanig geval desverzocht toe inspannen om voor vervanging te zorgen, doch op desondanks uitblijven daarvan kan Buro Mare niet worden aangesproken. Overigens is bij vervanging Buro Mare niet verantwoordelijk, voor zover het de vervanging betreft, voor de uitvoering van de Diensten.

4.3 Buro Mare kan te allen tijde aan Cliënt voorstellen om een derde in te schakelen voor het uitvoeren van een deel of het geheel van de oorspronkelijk aan Buro Mare gegeven opdracht. Indien Cliënt met dit inschakelen akkoord gaat zal deze derde voor eigen rekening en risico voor Cliënt optreden en met Cliënt (werk)afspraken maken, waarvoor Buro Mare dan ook geen verantwoordelijkheid draagt, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.4 Op schriftelijk materiaal dat door Buro Mare bij de uitvoering van haar werkzaamheden aan Cliënt of aan bij Cliënt betrokken derden ter beschikking wordt gesteld, rust auteursrecht van derden; het is Cliënt en de bij haar betrokken derden aan wie dit schriftelijk materiaal ter beschikking mocht worden gesteld, dan ook niet toegestaan om dit materiaal te verveelvoudigen of anderszins daarvan gebruik te maken op andere wijze dan door Buro Mare bij de uitvoering van de overeenkomst beoogd.

5. Prijzen, betaling en verzuim

5.1 Alle prijzen van Buro Mare zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief omzetbelasting.

5.2 Behoudens de overeengekomen tarieven en uitdrukkelijk overeengekomen kosten, komen voor rekening van Cliënt bijzondere kosten zoals ter zake van vervoer, postverzending (buiten gewone bedrijfsvoering) en – indien nodig – verblijf.

5.3 Buro Mare kan de door hem met Cliënt overeengekomen tarieven eenzijdig wijzigen. Indien binnen 12 maanden tijd de tarieven van Buro Mare worden verhoogd met meer dan het laatstelijk door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, kan Cliënt de door hem met Buro Mare gesloten Overeenkomsten per ingangsdatum van de tariefsverhoging beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Buro Mare gehouden te zijn.

5.4 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum aan Buro Mare betalen. Buro Mare kan te allen tijde vooruit- of voorschotbetalingen terzake van te leveren Diensten van Cliënt verlangen.

5.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. In dat geval, alsook in geval van faillissement van Cliënt, zijn alle vorderingen van Buro Mare op Cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst alsmede alle overige Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Zodra Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en wettelijke rente niet heeft betaald, wordt Cliënt aan Buro Mare alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen bedragen minimaal welke van de twee het hoogst is van 15% van de som der achterstallig factuurbedragen en € 250.

6. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van Buro Mare of diens leidinggevend personeel is de totale aansprakelijkheid van Buro Mare jegens Cliënt in of buiten contract in elk geval beperkt tot het laagste van, ofwel, het bedrag dat Buro Mare aan zijn verzekeraar in rekening kan brengen, ofwel – indien van toepassing –, de betreffende contractsom, in het laatste geval met een maximum van het in de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening gebrachte.

7. Beëindiging van Overeenkomsten

Overeenkomsten die niet een bepaald resultaat tot voorwerp hebben en die bovendien voor onbepaalde tijd zijn gesloten, kunnen door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden. Overigens kunnen overeenkomsten niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in geval van wanprestatie of een toestand van overmacht die langer heeft geduurd dan een maand, zulks in dat geval slechts door de wederpartij van de partij aan wiens zijde de wanprestatie of overmacht is opgekomen.

8. Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling door Buro Mare aan Cliënt worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.